PRIVACYBELEID TA-LA-NI  


Ta-La-Ni (hierna ook: “de Vereniging”) vindt de privacy van haar leden belangrijk en respecteert deze. In dit privacy-beleid leest u hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. 


Welke gegevens worden verzameld? 

De Vereniging verwerkt de aan haar verstrekte persoonsgegevens verkregen via het “Toestemmingsformulier voor de verwerking persoonsgegevens conform AVG-wetgeving”. 


Het betreft de persoonsgegevens van de leden van de Vereniging; 

·        Voorletters, voor- en achternaam 

·        Adres 

·        Postcode, woonplaats 

·        Geboortedatum 

·        Geslacht 

·        Telefoonnummer(s) 

·        E-mailadres  


De persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt

·        het registreren van het lidmaatschap van de Vereniging als van de NTTB; 

·        het afhandelen van de contributie; 

·        het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard; 

·        het versturen van uitnodigingen voor toernooien/vergaderingen; 

·        het verstrekken van informatie omtrent de NTTB competitie; 

·        om contact te kunnen opnemen als dit nodig is;  


Bewaren 

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor de verwerking noodzakelijk was. 

Ten aanzien van het lidmaatschap geldt dat zolang het lidmaatschap voortduurt, de gegevens zullen worden bewaard. Wijzigingen dient u op eigen initiatief door te geven.  


Verstrekking aan derden 

De Vereniging verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking. Denk bijvoorbeeld aan de aanmelding bij de overkoepelende bond: NTTB. De Vereniging kan voorts een activiteit organiseren met hulp van een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit. Met partijen die de persoonsgegevens verwerken in opdracht van de Vereniging wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. De Vereniging deelt de persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden.  


Bezoek website 

Als men de website van de Vereniging bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt.  


Links
Het kan voorkomen dat op deze website links staan naar bijvoorbeeld websites van andere tafeltennisverenigingen en de NTTB. Als men deze links volgt, verlaat men onze website. Het privacy-beleid van de Vereniging is dan niet meer van toepassing. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.  


Rechten 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verleent een aantal rechten. Zo mag een lid van de Vereniging verzoeken voor inzage in diens eigen persoonsgegevens. Daarnaast kan men de Vereniging schriftelijk verzoeken persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren of de eerder gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.  


Beveiliging gegevens 

De Vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens de Vereniging toegang hebben tot de gegevens, houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  


Wijzigingen 

De Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacy-beleid op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. De wijzigingen worden aan de leden van de Vereniging bekend gemaakt.  

Vragen 

Indien er vragen en/of opmerkingen zijn met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens door de Vereniging, kan men contact opnemen met de voorzitter van Ta-La-Ni  (voor contactgegevens raadpleeg de website www.talani.nl).